[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Propozície kategórie
Myš v bludisku

Súťažná úloha

Navrhnúť a zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho mobilného robota (myš), ktorý dokáže prejsť zadaným bludiskom do cieľa v čo najkratšom čase.

Bludisko

Bludisko pozostáva zo siete (max. 16 × 16) základných štvorcov s rozmermi 18 × 18 cm. Steny bludiska sú 5 cm vysoké a 1,2 cm hrubé (+/-5%). Chodbičky sú teda široké 16,8 cm. Vonkajšia stena uzatvára celé bludisko.

Steny bludiska sú zboku biele, horná strana steny je červená. Podlaha bludiska bude z dreva alebo podobného materiálu, natretá čiernou matnou farbou. Povrch hornej a bočných stien bludiska by mal odrážať infračervené svetlo a povrch podlahy by ho mal pohlcovať.

Štart bludiska bude v jednom zo štyroch rohov. V strede bludiska je otvorená časť, tvorená štyrmi jednotkovými štvorčekmi. Tento centrálny štvorec je cieľom. Vchod do tohto štvorca je len jeden. Je možné, že do cieľa povedie viac ako jedna cesta, a treba s tým počítať (viď. príklady).

Rohy jednotkového štvorčeka tvoria tzv. mrežové body. Bludisko bude vytvorené tak, že s výnimkou cieľa bude z každého mrežového bodu vychádzať aspoň jedna stena.

V bludisku sa dá použiť pravidlo pravej (alebo ľavej) ruky. Oba smery nemusia byť (a zrejme ani nebudú) rovnocenné. Určite to však nebude najkratšia cesta do cieľa. Zámerom tohoto zjednodušenia je umožniť účasť aj začiatočníkom, ktorí obvykle potrebujú sústrediť pozornosť viac na konštrukciu robota ako na algoritmus.

Celkové rozmery bludiska budú dodržané s presnosťou 5% alebo 2 cm (menšia z oboch hodnôt). Spoje na podlahe by nemali vytvárať schodíky vyššie než 1 mm. Zmeny sklonu by nemali byť väčšie ako 4 stupne. Medzery medzi súvisiacimi stenami by nemali byť väčšie ako 2 mm.

K pripomienkam na kvalitu bludiska -- jediný spôsob, ako to tento rok zlepšiť, je prísť pomôcť pri jeho stavaní.

Robot - myš

Myš musí byť autonómna. Nesmie používať zdroj energie využívajúci spaľovací proces.

Dĺžka a šírka myši nesmie prekročiť 25 cm. Ak myš mení počas činnosti svoje rozmery, v žiadnom okamihu nesmie prekročiť 25×25 cm. Výška nie je obmedzená. Uvedomte si aj rozmery bludiska a miesto potrebné na otáčanie.

Myš nesmie počas cesty bludiskom nikde nič odložiť ani stratiť.

Myš nesmie skákať, prekračovať alebo loziť po stenách, ryť alebo kresliť, poškodiť alebo zničiť bludisko (prosím, žiadne buldozéry!).

Činnosť robota

Základnou úlohou je prejsť zo štartovacieho štvorčeka do cieľového. Takúto cestu nazveme 'pokus' a čas, ktorý zaberie, nazveme 'čas pokusu'. Cesta späť z cieľového štvorca do štartovacieho sa nepovažuje za pokus. Meria sa aj celkový čas strávený v bludisku, ktorý je pre každého súťažiaceho obmedzený na 10 minút.

Ak bude myš počas jazdy bludiskom vyžadovať zásah súťažiaceho, bude považovaná za 'dotknutú'.

Súťažný čas myši v jednom pokuse sa vypočíta ako súčet času pokusu, 1/30 času stráveného v bludisku a trojsekundovej pokuty za akýkoľvek dotyk myši súťažiacim pred týmto pokusom. Napríklad myš strávi v bludisku 4 minúty a po ručnom reštarte súťažiacim začne pokus, ktorý trvá 20 sekúnd. V tomto pokuse dosiahne súťažný čas

20 + ( 4 ×60/30 ) + 3 = 31 sekúnd.

Hodnotí sa najkratší súťažný čas zo všetkých pokusov, ktoré daná myš dosiahne.

Keď myš dosiahne stred bludiska (cieľ), môže ju súťažiaci zdvihnúť a reštartovať, alebo sa môže samostatne vrátiť na štart. Zdvihnutie je samozrejme považované za dotyk a súťažiaci dostane trojsekundovú pokutu (platnú aj pre všetky ďalšie pokusy). Po dosiahnutí cieľa môže myš samostatne pokračovať v skúmaní bludiska a hľadať optimálnu trasu.

Súťažiaci nesmie mať pri aktivácii myši možnosť voliť ani ovplyvniť stratégiu. Po odkrytí bludiska ani pri reštarte súťažiaci nesmie vložiť myši žiadnu informáciu.

Čas pokusu bude meraný od okamihu, keď myš opustí štartovací štvorček, po okamih, keď vojde do cieľového štvorca. Celkový čas bludiska bude meraný od okamihu aktivovania myši. Myš sa nemusí začať hneď po aktivácii pohybovať, ale musí byť položená do štarovacieho štvorca pripravená na pokus. Ak sa myš vráti na štart bez dosiahnutia cieľa, tento pokus sa zastaví a po opätovnom štarte začne meranie ďalšieho pokusu.

Čas potrebný na prieskum bludiska bude meraný buď ručne organizátorom, alebo infračervenými senzormi na štarte a v cieli. Infračervený lúč bude vodorovný, na hranici medzi prvým a druhým štvorčekom a pri vchode do cieľového štvorca cca 10 mm nad podlahou.

Ak myš prestane správne fungovať, môže súťažiaci požiadať porotu o možnosť zrušiť pokus a reštarovať myš (nie však v prípade, že spravila iba nesprávny obrat, alebo sa vydala nesprávnou cestou).

Ak súťažiaci počas súťaže vymení ľubovoľnú časť myši (batéria, EPROM,...) alebo ak urobí inú podstatnú úpravu, musí vymazať všetky informácie o bludisku, ktoré dovtedy myš nazbierala. Malé úpravy (nastavenie citlivosti snímačov) sú povolené pod dohľadom poroty. Úpravy rýchlosti alebo stratégie sú bez vymazania informácie o bludisku zakázané.

Žiadna časť myši (okrem batérií) nesmie byť prenesená na inú myš. Napríklad, ak použijete jedno šasi a dva rôzne riadiace obvody, potom sa považujú oba za jednu myš a nesmú prekročiť 10 minútový čas bludiska. Pred výmenou riadiacej jednotky samozrejme treba vymazať pamäť. Myš nemôže byť počas súťaže odľahčovaná, napr. odstránením nepotrebných senzorov po preskúmaní bludiska.

Medzi dokončeným pokusom a štartom ďalšieho pokusu musí myš ostať aspoň 1 sekundu na štartovacom poli. Počas tejto sekundy nesmie zakrývať infrasenzor.

Konštrukcia a materiály

Na konštrukciu sa nekladú žiadne obmedzenia. Jedinou požiadavkou je to, aby robot bol výrobkom súťažiaceho (súťažiacich). To nevylučuje komerčné stavebnice (LEGO, Fischertechnik), iba hotové výrobky.

Senzorika

Nie sú kladené žiadne obmedzenia na typ, počet a rozmery použitých snímačov, ak neporušujú iné pravidlá.

Súťažiaci nesmú použiť žiadne vonkajšie pomôcky na zlepšenie navigácie (nálepky, značky, zrkadielka,...).

Elektronika

Žiadna časť robota nesmie pracovať s väčším napätím ako je 24V. Celková spotreba by nemala byť viac ako 20A. Výnimky z tohto pravidla schvaľuje porota. Všetky riadiace obvody musia byť súčasťou robota, nie je možné riadiť jeho pohyb napríklad z externého PC pripojeného či už káblom, alebo bezdrôtovo.

Na použité elektronické súčiastky nie je žiadne obmedzenie. Zdroje energie sú problém súťažiacich.

Poradie účastníkov

Poradie bude vylosované tesne pred súťažou. Účastníci musia absolvovať predpísanú dráhu v uvedenom poradí. Ak sa súťažiaci nedostaví do 1 minúty po výzve na štart, stráca právo absolvovať súťaž. V prípade, že sa prihlási veľa súťažiacich, porota môže vyhlásiť kvalifikačný turnaj.

Časové limity

Každá súťažiaca myš môže stráviť v bludisku najviac 10 minút, počas nich môže absolvovať najviac 10 pokusov.

Hodnotenie a ceny

Každý prihlásený robot, ktorý prejde bludiskom, dostane diplom. Víťazom sa stane robot s najnižším dosiahnutým súťažným časom. Ak počas súťaže nedosiahne stred bludiska žiadna myš, porota určí víťaza na základe celkovej úspešnosti - napr. ako blízko k cieľu sa podarilo dostať, či bol pohyb po bludisku koordinovaný, alebo len náhodný, a pod.

Okrem toho môže porota udeliť ďalšie ceny podľa vlastého uváženia - napr. za najobjavnejšiu konštrukciu, najelegantnejšiu konštrukciu (kapotáž) a pod.

Diskvalifikácia

Vo všeobecnosti platí, že pri každom porušení pravidiel je robot zo súťaže vylúčený. To platí najmä v týchto situáciach:

Bezpečnosť

Tri zákony robotiky:

  1. Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby bolo človeku ublížené.
  2. Robot musí poslúchnuť príkaz človeka, s výnimkou prípadov, keď je taký príkaz v rozpore s prvým zákonom.
  3. Robot musí chrániť sám seba pred zničením, s výnimkou prípadov, keď je to v rozpore s prvým a druhým zákonom.

Isaac Asimov: The Complete Robot, Nightfall Inc., 1982.

V prípade, že zariadenie nebude spĺňať základné bezpečnostné predpisy, porota ho nesmie pripustiť k súťaži a nesmie dovoliť jeho prevádzkovanie.

Každý robot, ktorý by mohol ohroziť účastníkov, divákov alebo zariadenie, bude vypnutý.

Klimatické podmienky

Súťaž bude prebiehať v bežných klimatických podmienkach (T = 270 - 310 K, p = 90 - 120 kPa, 0 - 90% RH).

Skutočnú úroveň osvetlenia scény nie je možné vopred určiť. Pred súťažou bude vyhradený čas, ktorý môžu súťažiaci využiť na optimálne nastavenie citlivosti snímačov. Organizátor nemôže zaručiť, že diváci nebudú vrhať na dráhu tiene.

Upozornenie: konštruktéri si musia uvedomiť, že moderné filmové a fotografické prístroje používajú zábleskové zariadenia a infračervené vysielače na zaostrovanie. Pretože priebeh súťaže bude zaznamenávaný, pri konštrukcii treba počítať aj s takýmito poruchovými signálmi.

Dokumentácia

Každý súťažiaci musí odovzdať pred súťažou dokumetáciu popisujúcu elektroniku, koštrukciu a riadiaci algoritmus. Najlepšia forma je html, organizátor poskytne priestor na jej uverejnenie na svojom serveri.

Porota

Nad priebehom súťaže a dodržiavaním pravidiel bdie porota.

Porota je najmenej trojčlenná, skladá sa zo zástupcov fakulty, študentov a sponzorov.

Výroky poroty sú záväzné vo všetkých sporných bodoch i v otázkach výkladu pravidiel.

Kedy a kde?

Súťaž bude prebiehať v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky na Ilkovičovej 3 v Bratislave 27. apríla 2005. Účastníci budú mať možnosť otestovať dráhu (pravdaže nie jej súťažný tvar) v stanovených termínoch a deň pred súťažou.

Registrácia a prihlášky

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a tímy (max. 5-členné) bez ohľadu na vek či zamestnanie.

Prihlášku treba poslať najneskôr do 15. marca 2005 pomocou tohoto formulára.

Prihláška... -->Tieto propozície sú vypracované na základe pravidiel súťaží "IEE Micromouse Contest", ktoré prebiehajú po celom svete.


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2005 Katedra automatizácie a regulácie FEI STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Posledná zmena: 12. februára 2005.
Zodpovedný človek: Richard Balogh.