[Novinky] [Pravidlá] [Roboti] [Poradňa] [Archív]

Pravidlá súťaže

Obsah

 1. Stopár
 2. Myš v bludisku
 3. Voľná jazda
 4. Všeobecné pokyny
 5. Prihláška

 • 27. 3. 2003
  Na základe niekoľkých pripomienok sme sa rozhodli urobiť niekoľko drobných upresnení:

  1. Asi najdôležitejšie je, že v priestore štartu a cieľa bude cez čiernu čiaru nalepený kolmý pásik dlhý cca 10cm, ktorý bude znamenať začiatok a koniec dráhy. Súťažiaci, ktorým by pásik vadil, môžu robota na dráhu postaviť až za ním. Tak môžu roboty lepšie využiť znalosti z predošlých kôl.

  2. K pripomienkam o nebezpečí pádu robota na okraji dráhy -- okolo čiary je na každej strane bezpečný pás 26 cm. Mantinely zrejme nebudú.

  3. K pripomienkam na kvalitu bludiska -- jediný spôsob, ako to tento rok zlepšiť je prísť pomôcť pri jeho stavaní.

  4. V pravidlách je zmienka o izolovaných ostrovoch -- zabudnite na to, prosím. Podstatné je, že sa dá do cieľa prísť pravidlom pravej aj ľavej ruky a okrem toho ešte aj aspoň jednou kratšou cestou. Bodka. Neviem nič o ostrovch, stromoch a podobných teoretických veciach, preto to nebudem dávať do pravidiel.

  1. Stopár

  Cieľom súťažiaceho v tejto kategórii je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota, ktorý čo najrýchlejšie prejde určenú dráhu a zdolá všetky jej nástrahy. Trasa je daná namaľovaným tmavým pruhom šírky 15 mm na svetlom podklade. Na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky, napríklad tunel, tehlička, ktorú treba obísť a pod. Úlohou robota nie je nájsť správnu cestu (nebudú žiadne križovatky a odbočky), ale výhradne sledovať namaľovanú čiaru.

  Podrobnosti...

  2. Myš v bludisku

  Cieľom súťažiaceho je zostrojiť mikropočítačom riadeného autonómneho robota - myš, ktorá dokáže prejsť zadané bludisko a nájsť cieľ v čo najkratšom čase.

  Bludisko tvorí 16×16 základných štvorcov rozmerov 18×18 cm. Steny bludiska sú 5 cm vysoké a 1,2 cm hrubé. Cestičky medzi stenami sú široké 16,8 cm. Steny bludiska sú zboku biele, horná strana steny je červená. Podlaha bludiska bude čierna. Povrch stien bludiska odráža infračervené svetlo a povrch podlahy ho pohlcuje. Štart bude v jednom z rohových štvorčekov, cieľ bude v strede. V bludisku nebudú izolované ostrovy, takže sa dá použiť pravidlo pravej ruky.

  Myš musí byť autonómna, max. rozmerov 25×25 cm. Počas 15 minút v bludisku sa môže myš 10 krát pokúsiť prejsť od začiatku do cieľa, pričom môže hľadať optimálnu trasu.

  Podrobnosti...

  3. Voľná jazda

  Táto kategória je určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých dvoch kategórií. Obmedzenia nie sú žiadne, s výnimkou dodržania bezpečnostných predpisov. Každý súťažiaci môže počas 5 minút predviesť všetko, čo jeho robot dokáže. Jeho výkon ocenia diváci potleskom, zvíťazí robot, ktorý získa najsilnejší potlesk.

  4. Organizačné pokyny pre všetky kategórie

  Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a tímy (max. 5 členné). Vek ani zamestanie súťažiacich nie je obmedzené, ale v prípade, že súťažiaci predstaví robota ktorý je výnimočne nákladný, porota ho môže preradiť do kategórie voľná jazda.

  Víťazný robot v každej kategórii získa jednu z cien, ktoré do súťaže venovali sponzori. Nad priebehom súťaže a dodržiavaním pravidiel bude bdieť porota, zložená zo zástupcov fakulty, študentov a sponzorov.

  Súťaž môže byť doplnená ukážkami profesionálnych robotov, prípadne demonštráciami sponzorujúcich firiem.

  Konštrukcia a materiály

  Na konštrukciu sa nekladú žiadne obmedzenia. Jedinou požiadavkou je to, aby robot bol výrobkom súťažiaceho (súťažiacich). To nevylučuje komerčné stavebnice (LEGO, Fischertechnik), iba hotové výrobky.

  Senzorika

  Nie sú kladené žiadne obmedzenia na typ, počet a rozmery použitých snímačov, ak neporušujú iné pravidlá. Súťažiaci nesmú použiť žiadne vonkajšie pomôcky na zlepšenie navigácie (nálepky, značky, zrkadielka,...)

  Elektronika

  Žiadna časť robota nesmie pracovať s väčším napätím ako je 24V. Celková spotreba by nemala byť viac ako 20A. Výnimky z tohto pravidla schvaľuje porota. Všetky riadiace obvody musia byť súčasťou robota, nie je možné riadiť jeho pohyb napríklad z externého PC pripojeného či už káblom, alebo bezdrôtovo.

  Na použité elektronické súčiastky nie je žiadne obmedzenie. Zdroje energie sú problém súťažiacich.

  Kedy a kde?

  Súťaž bude prebiehať v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky na Ilkovičovej 3 v Bratislave 23. apríla 2002. Účastníci budú mať možnosť otestovať dráhu (pravdaže nie jej súťažný tvar) v stanovených termínoch a deň pred súťažou.

  Podpora účastníkov

  Organizátor (KAR) umožní prihláseným účastníkom pracovať na zariadeniach KAR a podľa možnosti ich bude pri konštrukcii podporovať. Mimobratislavským účastníkom pomôžeme zabezpečiť ubytovanie. Sponzori môžu súťažiacim, ktorí o to požiadajú, prispieť na časť nákladov na cestovné a ubytovanie.

  Informácie a prihlášky

  Podrobné pravidlá pre jednotlivé kategórie môžete získať na adrese organizátorov, alebo na internetovej stránke, venovanej súťaži

  http://www.robotika.sk/

  Tu nájdete pravidlá, konštrukčné návody, rady, inšpiračné obrázky a odkazy na podobné súťaže vo svete.

  Predbežnú prihlášku treba poslať najneskôr do 1. februára 2003 na adresu Ing. Richard BALOGH, Katedra automatizácie a regulácie FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, e-mail: balogh@elf.stuba.sk, tel. (02) 6029 1411. Prihlásiť sa je možné aj pomocou formulára na tejto stránke na internete.

  Akákoľvek pripomienka a podpora vrátane osobnej pomoci je vítaná.

  5. Prihláška

  Meno robota:
  Autor:
  Vek:
  Škola, zamestanie:
  Súťažná kategória:
  • Pathfollower
  • Micromouse
  • Voľná jazda
  Kontakt (adresa, tel.):
  E-mail:

  [Novinky] [Pravidlá] [Roboti] [Poradňa] [Archív]  KAR DATALAN MS-MIS  © 2002 Katedra automatizácie a regulácie FEI STU
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
  Posledná zmena: 27. marca 2003.
  Zodpovedný človek: Richard Balogh.