Pravidlá súťaže mobilných robotov

 1. Súťažná úloha

  Zostrojiť mikropočítačom riadeného robota, ktorý prejde po určenej dráhe a v časovom limite do cieľa. Smer a trasa je daná namaľovaným tmavým pruhom, na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky.

  Toto zadanie prestavuje reálnu úlohu napríklad pre automatické skladové manipulátory a podobne.

  Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a tím (najviac 5 členný).

 2. Dráha

  Podklad dráhy bude svetlý (biely) s tmavou (čiernou) vodiacou čiarou šírky 15mm. Celková dĺžka dráhy nepresiahne 6m. Materiál bude papier, drevo, linoleum alebo podobné materiály.

  Minimálny polomer oblúkov bude 10cm. Celkové prevýšenie nepresiahne 3cm, maximálne stúpanie a klesanie je 5%. Na dráhe, podobne ako v reálnom svete, sa môžu vyskytovať náhodné prekážky (prerušená vodiaca čiara, prekážka na vodiacej čiare, zmena osvetlenia čiary a iné).

  Úlohou robota nie je nájsť správnu cestu (nebudú žiadne križovatky a odbočky), ale výhradne sledovať namaľovanú čiaru. Na dráhe sa môže vyskytnúť aj tunel s minimálnym prierezom 25x25 cm (viď. rozmery robota).

  Robot vyštartuje z kruhu o polomere 30cm označeného nápisom START, za ktorým nasleduje asi 50cm priamy úsek, na ktorom musí nájsť stopu a nastaviť sa na ňu. Za týmto úsekom sa nachádza štartovacia čiara, po prerušení svetelného lúča (10mm nad povrchom dráhy) ľubovoľnou časťou robota sa začne merať čas.

  Časomiera sa zastaví po prerušení podobného lúča na opačnom konci dráhy.

 3. Osvetlenie

  Skutočnú úroveň osvetlenia scény nie je možné vopred určiť. Pred súťažou bude vyhradený čas, ktorý môžu súťažiaci využiť na optimálne nastavenie citlivosti snímačov. Organizátor nemôže zaručiť, že diváci nebudú vrhať na dráhu tiene.

 4. Činnosť robota

  Po umiestnení robota do štartovacieho kruhu a jeho zapnutí nesmie do jeho činnosti súťažiaci nijakým spôsobom zasahovať. Robot musí byť riadený vstavaným mikropočítačom.

  Po prekročení štartovacej čiary robot nesmie opustiť svoju dráhu vyznačenú tmavou čiarou. Pri pohybe nesmie zanechávať žiadne stopy a značky. Na dráhe nesmie ostať ani žiadna jeho súčasť.

  Pri poškodení súťažnej dráhy je robot automaticky diskvalifikovaný.

 5. Rozmery a veľkosť robota

  Rozmer robota nesmie v žiadnom smere presiahnuť 25cm. Všetky snímače, a podobné zariadenia sa tiež musia zmestiť do tohoto limitu. Uvedomte si aj obmedzenia dané tunelmi a polomermi oblúkov na dráhe.

  Minimálne rozmery nie sú obmedzené.

  Hmotnosť nie je obmedzená.

 6. Konštrukcia a materiály

  Na konštrukciu sa nekladú žiadne obmedzenia. Jedinou požiadavkou je to, aby robot bol výrobkom súťažiaceho (súťažiacich). To nevylučuje komerčné stavebnice (LEGO, Fischertechnik), iba hotové výrobky.

 7. Senzorika

  Nie sú kladené žiadne obmedzenia na typ, počet a rozmery použitých snímačov, ak neporušujú iné pravidlá.

  Súťažiaci nesmú použiť žiadne vonkajšie pomôcky na zlepšenie navigácie (nálepky, značky, zrkadielka,...)

  Upozornenie: Konštruktéri si musia uvedomiť, že moderné filmové a fotografické prístroje používajú zábleskové zariadenia a infračervené vysielače na zaostrovanie. Pretože priebeh súťaže bude zaznamenávaný, robot nesmie zareagovať na takéto poruchové signály.

 8. Elektronika

  Žiadna časť robota nesmie pracovať s väčším napätím ako je 24V. Celková spotreba by nemala byt viac ako 20A. Výnimky z tohto pravidla schvaľuje porota. Všetky riadiace obvody musia byt súčasťou robota, nie je možné riadiť jeho pohyb napríklad z externého PC pripojeného čí už káblom, alebo bezdrôtovo.

  Na použite elektronické súčiastky nie je žiadne obmedzenie.

  Zdroje energie sú problém súťažiacich.

 9. Poradie účastníkov

  Poradie bude vylosované náhodne. Účastníci musia absolvovať predpísanú dráhu v uvedenom poradí. Po vystriedaní všetkých účastníkov môžu využiť druhý resp. tretí pokus, opäť v tom istom poradí. Zvyšný čas medzi pokusmi môže účastník využiť na ľubovoľné opravy a úpravy. Ak sa však nedostaví do 1 minúty po výzve na štart, stráca právo absolvovať pokus. V prípade, že sa prihlási veľa súťažiacich, porota môže znížiť počet pokusov.

 10. Bodovanie

  Základné hodnotenie je dané absolvovaním dráhy. Za tento čin dostane robot 500 bodov. Od tejto hodnoty sa odčíta najkratší čas z troch pokusov v sekundách.

  Opustenie dráhy (s návratom!) je potrestané 5 sekundami.

  Subjektívne posudzovanie jednotlivými členmi poroty:

  K časovému skóre sa pripočíta priemerné hodnotenie subjektívnych položiek jednotlivými porotcami.

  Víťazom sa stane robot s najvyšším bodovým ziskom.

 11. Časové limity

  Pretože súťaž nemôže trvať celý deň, je stanovený časový limit 5 minút na prejdene dráhy. Po piatich minútach sa meranie času zastaví a súťažiaci nedostane základných 500 bodov. Aj napriek tomuto handicapu však nie je diskvalifikovaný. Zastavenie merania času nemá nijaký vplyv na ostatné pokusy.

 12. Diskvalifikácia

  Vo všeobecnosti platí, že pri každom porušení pravidiel je robot zo súťaže vylúčený. To platí najmä pri týchto situáciách:

  1. nebezpečné správanie, ohrozenie bezpečnosti
  2. poškodenie dráhy
  3. ak sa súťažiaci dotkne robota na dráhe
  4. ak sa robot počas jazdy rozpadne

 13. Spoľahlivosť

  Spoľahlivosť je v praxi nesmierne dôležitá, a preto každý robot, ktorý úspešné absolvuje všetky tri pokusy, dostane navyše 100 bodov.

 14. Bezpečnosť

  1. Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby bolo človeku ublížené.
  2. Robot musí poslúchnuť príkaz človeka, s výnimkou prípadov, keď je taký príkaz v rozpore s prvým zákonom.
  3. Robot musí chrániť sám seba pred zničením, s výnimkou prípadov, keď je to v rozpore s prvým a druhým zákonom.

   Isaac Asimov: The Complete Robot, Nightfall Inc., 1982.

  V prípade, že zariadenie nebude spĺňať základné bezpečnostné predpisy, porota ho nesmie pripustiť k súťaži a nesmie dovoliť jeho prevádzkovanie.

  Každý robot, ktorý by mohol ohroziť účastníkov, divákov, alebo zariadenie, bude vypnutý.

 15. Dokumentácia

  Každý tím musí odovzdať aj dokumentáciu popisujúcu elektroniku, konštrukciu a riadiaci algoritmus. Najlepšia forma je html, organizátor poskytne priestor na uverejnenie.

 16. Ceny

  Odmenu získa každý prihlásený robot, ktorý prejde stanovenú dráhu. Víťazný robot s najvyšším skóre dostane zvláštnu cenu.

  Každý účastník dostane diplom. Okrem víťaza dostane diplom aj najelegantnejšia konštrukcia (kapotáž).

 17. Porota

  Nad priebehom súťaže a dodržiavaním pravidiel bdie porota.

  Porota je najmenej trojčlenná, skladá sa zo zástupcov fakulty, študentov a sponzorov.

  Výroky poroty sú záväzné vo všetkých sporných bodoch i v otázkach výkladu pravidiel.

 18. Kedy a kde?

  Súťaž sa uskutoční v letnom semestri počas školskej prehliadky prác ŠVOČ. Účastníci budú mat možnosť otestovať dráhu deň pred súťažou.

  Súťaž bude prebiehať v zasadačke KAR alebo v sále robotov alebo v inom vhodnom priestore.

 19. Podpora účastníkov

  Organizátor (KAR) umožní prihláseným účastníkom pracovať na zariadeniach KAR a podľa možnosti ich bude pri konštrukcii podporovať. Pracovníci katedry prispejú odbornými radami, oddelenie AP poskytne vývojové prostriedky pre procesory radu 8051.

  Súťaž môže byt doplnená ukážkami profesionálnych robotov v sále robotov, prípadne sponzorujúcich firiem. Na www stránke venovanej súťaží budú zverejnené konštrukčné návody, rady, inšpiračné obrázky a odkazy na podobné súťaže vo svete. Akákoľvek pripomienka a podpora je vítaná.

 20. Registrácia a prihlášky

  Predbežnú prihlášku treba odovzdať do 1. februára 2000. Uzávierka záväzných prihlášok je 30. apríla 2000. Informácie, propozície a prihlášky: Ing. Richard Balogh, KAR, D-511, balogh@elf.stuba.sk.

  Prihláška

  Meno robota:
  Autor:
  Odbor, ročník:
  Rozmery robota:
  Kontakt (mail, adresa):

Naspäť


1999 © Katedra automatizácie a regulácie FEI STU.